Volume 8 Number 11 (Nov. 2013)
Home > Archive > 2013 > Volume 8 Number 11 (Nov. 2013) >
Volume 8 Number 11 (Nov. 2013)
Article# Article Title & Authors Page
1
Chunhua Yang
2675
2
Xinhui Nie1, Lizhen Liu1, Hanshi Wang1, Wei Song1, Jingli Lu2
2682
3
Xiaolin Du1, 2, Yunming Ye1, 2, Yueping Li3, Xiaohui Huang1, 2
2688
4
Jinyong Wang, Zhibo Wu, Yanjun Shu
2697
5
Young-Don Ko, Helen Shang
2706
6
Zhengzhen Zhou, Yonglong Luo, Liangmin Guo, Liping Sun
2711
7
Ran Guo1, Baoming Han1, Dewei Li1, Peng Xu2
2715
8
Wei Bu1, Xiangqian Wu2, Xiang Chen2, Baisheng Dai2, Yalin Zheng3
2723
9
Baojun Tian1, Yanlin Gu2
2733
10
Jinlong E, Jie Ma
2738
11
Lili Lin1, Zhuoming Xu1, Ying Ding2
2749
12
Yulong Wang, Nan Li
2761
13
Meng Yang, Jinmei Lai
2770
14
Jianli Dong1, Wen Dong2, Xin Chen3
2775
15
Yi Song1, 2, Wu Zhang1, Hong Ni1, Xiuyan Guo1
2784
16
Ya Zheng, Xiuxin Chen, Chongchong Yu, Cheng Gao
2790
17
Azmat Ullah1, Richard Lai1, Timothy Marjoribanks2
2796
18
Zhen Zhang, Ji Xu, Yujing Si, Qingwei Zhao, Yonghong Yan
2807
19
M. M. Mahbubul Syeed, Imed Hammouda, Tarja Syst
2815
20
Yulong Wang, Lei Wang
2830
21
Shan Yang, Hong Bao, Bobo Wang, Haitao Lou
2839
22
Fanxin Meng1, Guangyu Du1, Hong He1, 2, Shengzhong Yuan1
2847
23
Yipeng Li1, Zheng Wan2, Junhua Chen1
2855
24
Yuan Gao, Peng-yu Liu, Ke-bin Jia
2863
25
Pengyu Liu, Kebin Jia
2871
26
Zheng Liu1, Hua Chen2
2881
27
Xiaoli Wu1, 2, Xin Huang1, Ruicong Xu1, Qingwei Yang1
2890
28
Yueqiu Jiang, Xiangwen Fu, Hongwei Gao
2899
29
Xiang Chen
2908
30
Jian Su1, Chong Zhou2, Wenyong Weng1
2917
31
Yong Hu1, Zuoyong Li2
2925
32
Yongcheng Xu1, Ling Chen1, Shengrong Zou2
2930
33
Bin Ma1, 2, Xiaofeng Liao1, Xianzhong Xie2
2936
34
Jianwei Hu1, Gu Song1, Juan Cao2
2943
35
Yinsheng Zhang1, 2
2947
36
Hong-guang Xiao1, Li-fu Chen3, Song-tao Han2, Wei Li1, Shu-gen Xiao1
2956
37
Huimin Zhao1, Dong Zhang2
2962
38
Wei Li, Hao Pu, Haifeng Zhao, Wei Liu
2967
39
Guangquan Zhang1, 2, Kan Zhang1, Xueyang Zhu3, Mingcai Chen1, Chengkai Xu1, Yuzhen Shao1
2974

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]