Volume 9 Number 3 (Mar. 2014)
Home > Archive > 2014 > Volume 9 Number 3 (Mar. 2014) >
Volume 9 Number 3 (Mar. 2014)
Article# Article Title & Authors Page
1
Jinyu Guo, Haibin Chen, Yuan Li
531
2
Guang Zheng1, Kai Cui1, Junping Zhan2, Zekun Ning1, Miao Jiang2, Cheng Lu2, Aiping Lu2, 4
536
3
Fangjun Wu
541
4
Zhanlin Yu, Longchang Zhang
553
5
Erzhou Zhu1, Feng Liu1, Xianyong Fang1, Xuejun Li1, Yindong Yang2, Alei Liang2
560
6
Guofeng Yan1, 2, 3, Yuxing Peng2, 3, Shuhong Chen4, Junyi Liu3
569
7
Puyu Hao, Yufen Feng, Weijun Ge, Guangfeng Zhao
576
8
Qiaoli Zhuang1, Wenzhan Dai2
582
9
Yuying Wang1, Ning Yang2
589
10
Xiao Liang1, 2, Hongyu Yang1, 3, Yinling Qian1, 3, Yanci Zhang1, 3
596
11
Hsu-Chen Cheng, Wen-Wei Liao
605
12
Jiangang Pang, Lina Jie, Fan Xu
613
13
Xin-kan Mu1, Yong-hong Chen2
621
14
Qing Zhou1, Chaorui Bu1, Yuwen Feng2
627
15
Ya Xie, Zhonghua Huang
634
16
Yuanyuan Zhang1, Qinyan Zhang2, Guanfu Jiang3
641
17
Hao Zhang, Ling Huang, Xianru Liu
648
18
Hongqin Shi
655
19
Jianing Zheng, Hao Hu, Yizhou Li, Daozheng Huang
663
20
Zhaoman Zhong1, Cunhua Li1, Hongwei Dai2
668
21
Lijuan Zhou, Xiang Wang
676
22
Zhurong Zhou, Dengwu Yang
684
23
Yating Yuan, Yi Zhuang, Ying Huo
689
24
Renqing Li, Shihai Wang
697
25
Hao Yuan, Changbing Li, Maokang Du
705
26
Kai Su, Liangli Ma, Xiaoming Guo, Yufei Sun
709
27
Jie Xue, Xiyu Liu
716
28
Xiaowen Liang, Wei Gong, Wenlong Fu, Jing Qi
726
29
Ping Jin1, 2, Shichao Qu2, 3, Yu Zong1, Xin Li2
732
30
Haifei Zhang
738
31
Derong Zhu
743
32
Xue Zhang, Jian Cheng Lv
748
33
Ming Jiang1, 2, Jingcheng Huang1, 2, Xingqi Wang1, 2, Jingfan Tang1, 2, Chunming Wu3
757
34
Yujie Zhao, Xinxing Luo
763
35
Liping Sun1, Yonglong Luo2, Yalei Yu2, Xintao Ding2
777
36
Yuling Tian
785

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]