Volume 4 Number 9 (Nov. 2009)
Home > Archive > 2009 > Volume 4 Number 9 (Nov. 2009) >
Volume 4 Number 9 (Nov. 2009)
Article# Article Title & Authors Page
1
Ying Su1, Jie Peng1, Zhanming Jin2
915
2
Yanhong Cui, Renkuan Guo, and Danni Guo
925
3
Hassan M. Elkamchouchi1, Mohammed Nasr2, and Roayat Ismail2
935
4
Benoˆıt Combemale1, Xavier Cr´eguty2 Pierre-Lo¨ıc Garochez3 Xavier Thirioux2
943
5
Lin Liu, Xinbao Liu, Hao Cheng, Ying Guo, Shanlin Yang
959
6
Li Tan1, Yuanda Cao1, Minghua Yang2, Jiong Yu3
968
7
Jianyong Chen, Qiuzhen Lin and Qingbin Hu
976
8
Jie Yang, Sheng sheng Yu, and Jingli Zhou
984
9
Ahmet Soylu1,2, Patrick De Causmaecker1, 2 Piet Desmet1
992
10
Xinsheng Zhang
1014
11
Zhou Xiang-bing1, 3, Luo qi2
1022
12
Peiyu Liu, Zhenfang Zhu, Lina Zhao
1032
13
Guiwu Wei and Wende Yi
1037

General Information

ISSN: 1796-217X (Online)
Frequency:  Quarterly
Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas
Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou
Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO, CNKIGoogle Scholar, ProQuest, INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals Directory, WorldCat, etc
E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com
 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Nov 02, 2023 News!

  Vol 18, No 4 has been published with online version   [Click]