Volume 6 Number 3 (Mar. 2011)
Home > Archive > 2011 > Volume 6 Number 3 (Mar. 2011) >
Volume 6 Number 3 (Mar. 2011)
Article# Article Title & Authors Page
1
Haralambos Mouratidis
331
2
Nianhua Yang1, 2, Huiqun Yu1, Hua Sun, Zhilin Qian1
340
3
Basem Y. Alkazemi
349
4
Bo Zhou1, Keting Yin1, Honghong Jiang1, Shuai Zhang1, Aleksander J. Kavs2
366
5
Jin Guojie, Yin Baolin, Zhao Qiyang
374
6
Qingshan Jiang1, 2, Sheng Li2, Shun Guo3, Dan Wei4
386
7
Chang-Guo Guo1, 2, Jun Zhu1, Xiao-Ling Li1
395
8
Yonghong Yu1, Wenyang Bai2
404
9
Tian Xia1, Yanmei Chai2
413
10
Liguo Chen, Xiaobo Wang, Chao Liu
421
11
Qiaoqi Luo1, Yahui Gao2, Jinfei Luo2, Changping Chen2, Junrong Liang2, Chenhui Yang2
428
12
Chaogai Xue1, Lili Dong1, Guohua Li2
436
13
Chaofan Dai, Yanghe Feng, Jianmai Shi
444
14
Changjun Li, Wenlong Jia, Yi Yang, Xia Wu
452
15
Zheng Liu1, Hai Zhao1, Qian Zhang2
460
16
Lizhi Cai1, Juan Zhang1, Zhenyu Liu2
468
17
Li Yufeng1, 2, Feng Xiaoyun1, Fan Yong2
475
18
Xiang Zhang1, Chang-jiang Zhang1, 2
483
19
Fei Kang1, Junjie Li1, Zhenyue Ma2, Haojin Li2
490
20
Miao Wang, Xuequn Shang, Zhanhuai Li
498
21
Xixiang Zhang1, Guangxue Yue2, 3, Xiajie Zheng1
508

General Information

 • ISSN: 1796-217X (Online)

 • Abbreviated Title: J. Softw.

 • Frequency:  Quarterly

 • APC: 500USD

 • DOI: 10.17706/JSW

 • Editor-in-Chief: Prof. Antanas Verikas

 • Executive Editor: Ms. Yoyo Y. Zhou

 • Abstracting/ Indexing: DBLP, EBSCO,
         CNKIGoogle Scholar, ProQuest,
         INSPEC(IET), ULRICH's Periodicals
         Directory, WorldCat, etc

 • E-mail: jsweditorialoffice@gmail.com

 • Jun 12, 2024 News!

  Vol 19, No 2 has been published with online version   [Click]

 • Jan 04, 2024 News!

  JSW will adopt Article-by-Article Work Flow

 • Apr 01, 2024 News!

  Vol 14, No 4- Vol 14, No 12 has been indexed by IET-(Inspec)    [Click]

 • Apr 01, 2024 News!

  Papers published in JSW Vol 18, No 1- Vol 18, No 6 have been indexed by DBLP   [Click]

 • Mar 01, 2024 News!

  Vol 19, No 1 has been published with online version   [Click]